Talli MT

MT
DeepEyes Talia al Ghul I

481 poeng og godkjent MT

             1                2                3               4               5
Samarbete
Föremål/förare
 Koeff. 2
Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet. Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen. Leker själv – men kommer efter upprepade uppmaningar. Leker själv – men kommer tillbaka efter enstaka uppmaning. Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.

Talli

Samarbete
Föremål/testledare
Koeff. 4
Som ovan
Som ovan. Som ovan Som ovan

Talli

Som ovan
Gripa
Ta tag 5 meter
Koeff. 3
Griper ej/nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper. Griper direkt men ej med hela munnen, alt. griper direkt och tappar. Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.

Talli

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
Gripa
Ta tag 40 meter
Koeff. 3
Som ovan Som ovan Som ovan Som ovan

Talli

Som ovan
Gripa
Hålla i 5 meter
Koeff. 3
Griper ej Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen. Tuggar eller byter tag upprepade gånger. Tuggar, byter tag vid något tillfälle.

Talli

Fast bett, håller i samtliga moment, alt. växlar till bättre bett 1 gång som bibehålls.
Gripa
Hålla i 40 meter
Koeff. 4
Som ovan Som ovan

Talli

Som ovan Som ovan Som ovan
Gripa
Slita dra 5 meter
Koeff. 2
Håller ej, alt. kliver ur under passivitet och återgår ej. Håller, men drar inte emot. Alternativt kliver ur under passivitet och återgår efter ny bjudning. Växlar mellan att hålla och dra emot. Drar emot till testledaren släpper. Rycker, drar emot – även under den passiva delen – till testledaren släpper, alt. intensivt ruskande.

Talli

Gripa
Slita dra 40 meter
Koeff. 2
Som ovan

Talli

Som ovan Som ovan Som ovan Som ovan
FörföljandeKoeff. 2 Startar inte eller når inte in i banan. Startar men avbryter. Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända. Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka efter hand, fullföljer. Startar med hög fart – målinriktad.

Talli

Förföljande
Gripande
Koeff. 3
Nonchalerar föremålet, alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Talli

Griper direkt, släpper. Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sekunder.
UthållighetKoeff. 6 Framme, direkt tillbaka alt. går inte fram. Framme, jobbar mindre än 30 sekunder. Jobbar i 30 sek.

Talli

Jobbar i 60 sek. Jobbar i 90 sek. hämtas av föraren.
Social självsäkerhetKoeff. 10 Ängslig / socialt osäker / går ej att hantera. Visar social osäkerhet i flera situationer. Visar social osäkerhet i enstaka situationer.

Talli

Visar otrivsel / något undvikande i någon situation. Socialt säker i alla situationer.
Social nyfikenhetKoeff. 8 Undviker, skygg. Överdrivet nyfiken, påträngande. Neutral, låter sej klappas. Besvarar när figurant bjuder. Normalt nyfiken när anledning finns.

Talli

Socialt samspelKoeff. 8 Svarar ej på lekinviter. Svarar svagt på lek & lekinviter – kan avbryta.

Talli

Svarar snabbt, svår att bryta. Svarar på lek & lekinviter. Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter.
HandlingsförmågaKoeff. 10 Försöker inte lösa problemen. Försöker endast kortvarigt eller med lite aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer. Löser uppgifter i de flesta situationer. Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer. Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.

Talli

AnpassningsförmågaKoeff. 10 Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer. Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer Anpassar med låg intensitet i några testsituationer. Anpassar med hög intensitet i några testsituationer. Anpassar intensiteten i testsituationerna.
( Någon mindre, hög eller låg avvikelse kan förekomma )

Talli

KoncentrationKoeff. 10 Låg grad av koncentration i de flesta situationer
( kan utföra ovidkommande handlingar )
Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer
( kan utföra ovidkommande handling )
Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer
( 1-2 )
Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer
( 1-2 )

Talli

Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga moment.
AvreaktionKoeff. 10 Kan ej avreagera, alt. tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sej. Tar lång tid för avreaktion i flera situationer. Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer – alt. lång tid i en enstaka situation. Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer. Avreagerar snabbt i alla situationer.

Talli

MinnesbilderKoeff. 5 Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden. Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden. Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden. Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden. Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.

Talli

RädslaKoeff. 4 Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv. Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll. Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver. Står emot, undanmanöver, någon intensitetssänkning.

Talli

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.
AggressivitetKoeff. 3 Visar kvarstående aggression. Visar stor aggression. Visar ingen aggression /visar kortvariga aggressionsyttringar. Visar liten aggression. Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.

Talli

NyfikenhetKoeff. 8 Går inte fram. Lång tid med hjälp för att gå fram. Går fram med hjälp. Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning.

Talli

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.
Skott Avviker från platsen. Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen. Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan. Kontroll vid flera skott. Ingen reaktion, kontroll första skottet.

Talli