Saint MT

Saint did her MT at 24 months.

Part one: 94 points

Part two: 248 points

Total 342 (300 approved)

             1

               2

               3

              4

              5

Samarbete
Föremål/förare

 Koeff. 2

Leker ej/leker själv/kommer ej

Leker själv/kommer efter lång tidsfördröjning/ upprepade uppmaningar från föraren

Leker själv – men kommer efter uppmaning

Leker själv – men kommer tillbaka

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

Samarbete
Föremål/testledare

Koeff. 4

Som ovan

Som ovan, men uppmaning av TL

Som ovan

Som ovan

Som ovan

Gripa
Ta tag 5 meter

Koeff. 3

Griper ej/nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper

Griper direkt men ej med hela munnen, alt. griper direkt och tappar

Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet

Gripa
Ta tag 40 meter

Koeff. 3m

Som ovan

Som ovan

Som ovan

Som ovan

Som ovan

Gripa
Hålla i 5 meter

Koeff. 3

Griper ej

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen

Tuggar eller byter tag upprepade gånger

Tuggar, byter tag vid något tillfälle

Fast bett, håller i samtliga moment, alt. växlar till bättre bett 1 gång som bibehålls

Gripa
Hålla i 40 meter

Koeff. 4

Som ovan

Som ovan

Som ovan

Som ovan

Som ovan

Gripa
Slita dra 5 meter

Koeff. 2

Håller ej, alt. kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen

Håller, men drar inte emot

Växlar mellan att hålla och dra emot

Drar emot till testledaren släpper

Rycker, drar emot – även under den passiva delen – till testledaren släpper, alt. intensivt ruskande

Gripa
Slita dra 40 meter

Koeff. 2

Som ovan

Som ovan

Som ovan

Som ovan

Som ovan

Förföljande
Koeff. 2

Startar inte eller går inte in i banan

Startar men avbryter

Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända

Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka efter hand, fullföljer

Startar med hög fart – målinriktad

Förföljande
Gripande

Koeff. 3

Nonchalerar föremålet, alt. springer inte fram

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper

Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sekunder

Uthållighet
Koeff. 6

Framme, direkt tillbaka alt. går inte fram

Framme, jobbar mindre än 30 sekunder

Jobbar i 30 sek

Jobbar i 60 sek

Jobbar i 90 sek. hämtas av föraren

Social självsäkerhet
Koeff. 10

Ängslig, osäker – går ej att hantera

Social osäkerhet i alla situationer

Social osäkerhet i flera situationer

Socialt säker i de flesta situationer

Socialt säker i alla situationer

Social nyfikenhet
Koeff. 8

Undviker, skygg.

Överdrivet nyfiken, påträngande

Neutral, låter sej klappas

Besvarar när figurant bjuder

Normalt nyfiken när anledning finns

Socialt samspel
Koeff. 8

Svarar ej på lekinviter

Svarar svagt på lek & lekinviter – kan avbryta

Svarar snabbt, svår att bryta

Svarar på lek & lekinviter

Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter

Handlingsförmåga
Koeff. 10

Försöker inte lösa problemen

Försöker endast kortvarigt eller med lite aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer

Löser uppgifter i de flesta situationer

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer

Anpassningsförmåga
Koeff. 10

Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer

Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer

Anpassar intensitet – men med tidsfördröjning

Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer

Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer

Koncentration
Koeff. 10

Låg grad av koncentration i de flesta situationer ( kan utföra ovidkommande handlingar )

Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer ( kan utföra ovidkommande handling )

Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer ( 1-2 )

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer ( 1-2 )

Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga moment

Avreaktion
Koeff. 10

Kan ej avreagera, alt. tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sej

Tar lång tid för avreaktion i flera situationer

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer – alt. lång tid i en enstaka situation

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer

Avreagerar snabbt i alla situationer

Minnesbilder
Koeff. 5

Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden

Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden

Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden

Rädsla
Koeff. 4

Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv

Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver

Står emot, undanmanöver, någon intensitetssänkning

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla

Aggressivitet
Koeff. 3

Visar kvarstående aggression

 

Visar stor aggression

Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar

Visar liten aggression

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet

Nyfikenhet
Koeff. 8

Går inte fram

Lång tid med hjälp för att gå fram

Går fram med hjälp

Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning.

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer

Skott

Avviker från platsen

 

Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen

Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan

Kontroll vid flera skott

Ingen reaktion, kontroll första skottet

Imponer-/hotbeteenden: inge imponerbeteenden.